Vedtægter


Vedtægterfor

 

Systofte Forsamlingshus

 

Navn, hjemsted og oprindelse

 

§ 1

 

Foreningens navn er SYSTOFTE FORSAMLINGSHUS. Foreningens hjemsted er i Guldborgsund kommune på adressen Systofte Bygade 15, 4800 Nykøbing F. Ejendommen har matr.nr.4d og 4p. Foreningen blev stiftet i 1899 som et andelsselskab.

 

Formål

 

§ 2

 

Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter, møder såvel politiske, religiøse som kulturelle samt offentlige og private sammenkomster. Bestyrelsen har bemyndigelse til at afvise arrangementer der ligger udenfor formålsparagraffen.

 

Medlemsforhold

 

§ 3

 

Som medlem kan optages enhver enkeltperson/husstand med tilknytning til egnen og som er fyldt 18 år. Foreninger kan optages, men har kun en stemme på lige fod med enkeltpersoner og husstande. Optagelse kan afvises når særlige grunde taler herfor, afvisningen kræves efterprøvet på generalforsamlingen. Et medlemskab kan ikke overdrages til andre. Det årlige kontingent udgør for tiden 100,00 kr. som opkræves inden d. 1. april.

 

Ingen kan i kraft af deres medlemskab opnå nogen form for afkast af foreningens formue eller værdier.

 

Ved udtrædelse har medlemmet ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller af foreningens værdier.

 

Medlemmers navne og adresser føres i et kartotek

 

 

 

Bestyrelsen

 

§ 4

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Man afgår efter tur 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. En første og en anden suppleant vælges ligeledes for 2 år og afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 1.suppleanten indkaldes hvis et bestyrelses medlem afgår i utide eller ved fravær i længere tid.

 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler den at føre tilsyn med kontraktlige forhold over evt. ansatte, forpagtere og lejere.

 

Bestyrelsen forpligter sig til at føre tilsyn med foreningens faste ejendom, at sørge for udlejning af forsamlingshusets lokaler, vedligeholdelse heraf samt sikre den daglige drift.

 

Bestyrelsen skal tegne nødvendige forsikringer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, man er kun beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Der føres protokol, hvori indføres referat af forhandlinger og trufne beslutninger på bestyrelsesmøder, protokollen underskrives af samtlige deltagere senest på næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

Generalforsamlingen

 

§ 5

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 8 dages varsel gennem annoncering i lokalblad. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden d. 15. januar.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde efter behov, eller når mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter et skriftligt krav herom med angivelse af grund. Generalforsamlingen skal herefter afholdes inden for 6 uger efter det fremsatte krav.

 

Annoncering som ovenfor med angivelse af dagsorden.


Dagsorden ved ordinær generalforsamling:

1.Valg af stemmetæller og dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme, fuldmagt kan gives til et andet medlem, hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

 

Der vælges 2 revisorer blandt foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen, som afgår skiftevis hvert andet år, samt en revisorsuppleant som afgår hvert år.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Der indføres referat af generalforsamlingen i foreningens protokol som underskrives af dirigent og sekretær.

 

 

 

Kapitalgrundlag

 

§ 6

 

Foreningens ansvarlige kapital udgøres af: bankindestående, værdipapirbeholdning, kassebeholdning og fast ejendom.

 

Kontingent og lokaleleje indgår i driftskapitalen.

 

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån m.v. skal, for at være gyldige, underskrives af den samlede bestyrelse. Køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån kan bestyrelsen dog ikke foretage på egen hånd, i det her til kræves generalforsamlingens beslutning.

 

Bestyrelsen fastsætter den betaling som skal erlægges for lokalernes benyttelse, hvor generalforsamlingen ikke har vedtaget andet.

 

 

 

Regnskab og formue

 

§ 7

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Overskud eller underskud overføres til det følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles blandt medlemmerne.

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens 2 revisorer.

 

 

 

Tegning og hæftelse

 

§ 8

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Hvad angår kvitteringer m.v. gælder kassererens underskrift alene.

 

For foreningens forpligtigelse hæfter alene foreningens formue.

 

Der påhviler herudover ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

 

 

 

Vedtægtsændringer

 

§ 9

 

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.

 

 

 

Opløsning

 

§ 10

 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 af majoriteten blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue anvendes til kulturelle aktiviteter og almennyttige formål i Guldborgsunds kommune fortrinsvis i Systofte området.

 

 

 

Voldgift

 

§ 11

 

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

 

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Såfremt der blandt voldgiftmændene ikke kan opnås enighed om valget af en opmand, udpeges opmanden af Dommeren i Nykøbing F. retskreds. Ved tvistens afgørelse finder lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift samt gældende danske ret anvendelse.

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2004.

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand:  Carl Christiansen


Næstformand: Povl Aage

 

Kasserer:  Finn Hemmingsen

 

Sekretær:  Kirsten Hansen

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Henrik Nielsen

 

Erik Mortensen


Claus Kepp


1. suppleant Tom Hansen


2. suppleant Kirsten Jochumsen